หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Gems & Jewelry Research Unit (GJR), Faculty of Gems, Burapha University, Chanthaburi Campus

           หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและ เครื่องประดับไทยให้สนองตอบความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการและ ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ และให้บริการฐานข้อมูลด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอัญมณีและ เครื่องประดับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย งานวิจัยในหน่วยงานเน้นการวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือขั้นสูงทางเคมีโดยไม่ทำลายตัวอย่างอัญมณี ปรับปรุงคุณภาพอัญมณี วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปเครื่องประดับแบบใหม่

ติดต่อเรา

 

ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
Tel: 039-310000 Fax: 039-310128
E-mail: pimthong@buu.ac.th

Pimthong Thongnopkun
Gems and Jewelry Research Unit
Faculty of gems, Burapha University Chanthaburi Campus
Chanthaburi, 22170 Thailand.
Tel: +66 039 310000 Fax: +66 039 310128
E-mail: pimthong@buu.ac.th