function

ผลการประกวดเครื่องประดับและงานสร้างสรรค์จากนาโนซิลเวอร์เคลย์

การประกวดการขึ้นรูปการเครื่องประดับและงานสร้างสรรค์จากนาโนซิลเวอร์เคลย์ในโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ?การขึ้นรูป ...
วันที่ : 17 สิงหาคม 2553

ประกวดผลงานเครื่องประดับใน โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ?การขึ้นรูปเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์?

หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา ร่วมกับ หน่วยวิจัยอุปกรณ์รับรู้ คณะว ...
วันที่ : 05 พฤษภาคม 2553

ขอเชิญติดตามชมรายการวิจัยไทยคิด

รายการวิจัยไทยคิด รายการทีวีส่งเสริมงานวิจัยไทย ผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำเสนอทางช่องทีวีไทย ทุก ...
วันที่ : 30 มกราคม 2553

ขอเชิญเที่ยวงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 6

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าว งานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับ สนุน พัฒนาอุ ...
วันที่ : 30 มกราคม 2553