Dyed Pearl

ชื่อผลงาน : Yellow Pearl's Gallery

เทคนิค :

เจ้าของผลงาน :

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Gray Pearl's Gallery

เทคนิค :

เจ้าของผลงาน :

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Brown Pearl's Gallery

เทคนิค :

เจ้าของผลงาน :

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Black Pearl 's Gallery

เทคนิค :

เจ้าของผลงาน :

ดูรูปภาพ

Jewelry from Nano Silver Clay

ชื่อผลงาน : Sylvie Venus

เทคนิค : Mold

เจ้าของผลงาน : ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และนางสาวกุลธิดา มากพงษ์

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Silver Blossom

เทคนิค : ลอกลายวัสดุธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ, นายจักรกริศ แก้วปาน และนางสาวกุลธิดา มากพงษ์

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Rising Argentum

เทคนิค : ลอกลายวัสดุธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และนางสาวกุลธิดา มากพงษ์

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Moonlight

เทคนิค : ขึ้นรูปด้วยกระบอกฉีดยา

เจ้าของผลงาน : นางสาวดวงแก้ว ศิลลา

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Sunflower

เทคนิค : เผาพร้อมฝังพลอย

เจ้าของผลงาน : นางสาวศิริลักษณ์ ชูแทน

ดูรูปภาพ

ชื่อผลงาน : Vine

เทคนิค : ลอกลายวัสดุธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : นางสาวกุลธิดา มากพงษ์

ดูรูปภาพ